Kelime Türkçe karşılığı
Acceptance Anlaşmanın ve koşullarının kabulü
Access Üye olunan veri tabanına erişim
Agreement Anlaşma
Amendment Ek değişiklik metni
Arbitration clause Hakemlik ile düzenlemeleri içeren madde
Archive Arşiv
Archiving Arşivleme / Kurumsal arşivlerde depolama
Archive Copy Arşiv kopyası
Assent Onay vermek
Assignment Transfer etmek
Authentication Kimlik doğrulama
Authorized Signature Yetkili İmza
Authorized Use Yetkili / izin verilen kullanım
Backup Copy Yedek kopya
Boilerplate Standart hukuki metin
Bankruptcy İflas
Best Efforts Anlaşmanın kurallarına uygun sürdürülebilmesi için çaba sarfetmek
Breach Anlaşma Kurallarının İhlali
Circumvention Önleme / Geçici çözüm
Commercial use Ticari Kullanım
Concurrent Users Eş zamanlı kullanıcılar
Confidentiality Gizlilik
Content licensed Lisanslı/Lisansa konu olan içerik
Copyright Telif Hakkı
Copyright infringement Ürüne ait telif hakkının ihlali
Coursepacks Veri tabanı içerisinde kullanıcılar tarafından oluşturulabilecek Ders Paketleri
Credit Kredi / Vade
Currency Para birimi
Customer support Müşteri desteği
Damages Zarar tazminatı
Data mining Veri madenciliği
Derivative work Bir üründen türetilmiş çalışma
Digital Rights Management (DRM) Dijital hak yönetimi
Digital Watermarking Dijital fligran (işaret)
Disclaimers Feragat etme, iddiadan vazgeçme
Domain Alan
Domain name Alan adı
Downtime Arıza süresi
End-user Son kullanıcı
Enforcement Yaptırım
Exclusive rights Münhasır (sınırlı) haklar
Fair use Adil kullanım
First Sale Doctrine İlk satış doktrini, bir ürünün ilk alımı sırasında doğan haklar
Force majeure Zorlayıcı (mücbir) sebep
Grant of rights Hakların tanınması
Host name Ana sunucu adı
Indemnity Tazminat
Infringement İhlal
Interlibrary loan (ILL) Kütüphanelerarası İşbirliği
Internet Protocol (“IP”) Internet protokolü
IP Address IP Adresi
Jurisdiction Yargılama
Liability Sorumluluk
License Lisans
License Agreement Lisans anlaşması
Licensee Lisansı alan kuruluş/tüzel kişi alan
Licensor Lisans sağlayan kuruluş/tüzel kişi
Local Area Network (“LAN”) Yerel ağ
Loss of service Hizmet kesintisi
Maintanence Bakım
Material breach Materyal ihlali
Minor breach Küçük hacimli/çaplı ihlal
Merger Clause Birleşme maddesi
Monitoring İzleme
Negotiations Müzakereler, görüşmeler
Network
Non-assignable Devredilemeyen
Non-disclosure Agreement Gizlilik anlaşması
Non-exclusive Münhasır olmayan
Non-transferable Devredilemeyen
Notice Bildirim, tebligat
Other fulfillment issues Gerçekleştirilecek diğer konular
Party Taraf
Penalty Ceza
Permitted İzin verilen
Permitted Use İzin verilen kullanım
Permitted User İzin verilen kullanıcılar
Perpetual access Sürekli erişim
Perpetual License Sürekli sahiplik
Prohibited uses Yasaklanmış kullanımlar
Proprietary rights Mülkiyet hakları
Proxy Server Vekil sunucu
Public Access Terminals Kamuya açık erişim terminalleri
Remedies Önlemler
Reasonable Efforts Elden geldiğince çabalamak
Remote access Uzaktan erişim
Renewal Yenileme
Rights Granted Verilmiş haklar
Right to cure İyileştirme hakkı
Seal Mühür
Separability Ayrılabilirlik
Server Sunucu
Severability Bölünebilirlik
Shibboleth Kaynaklara tek şifre ile ulaşımı sağlayan standart
Signatures İmzalar
Signing authority İmzalayan yetkili
Site Lisansı kullanan kurum
Site License Kurumsal lisans
Sublicense or transfer Alt lisans/transfer
Subscription Abonelik
Term Lisans süresi
Termination Fesih/sona erdirme
Termination clause Fesih/sona erdirme maddesi
Termination rights Fesih/sona erdirme hakları
Text and Data Mining Metin ve veri madenciliği
The “Whereas” clauses Oysa, “halbuki” maddeleri
Third-party Üçüncü parti/taraf
Trademarks Ticari marka
Unauthorized User Yetkili olmayan kullanıcı
Upload Yükleme
Use (Authorized use) Kullanım (yetkili kullanım)
User (Authorized users) Kullanıcı (yetkili kullanıcılar)
User (Concurrent Users) Kullanıcı (eşzamanlı kullanıcı)
Virtual Private Network (VPN) Sanal özel ağ (VPN)
Waiver Feragatname
Warranty Teminat/güvence
Workstation Çalışma istasyonu