ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS’dur. Merkezi İstanbul’dadır, şubesi yoktur. Ancak uygun görülen illerde geçici temsilcilikler oluşturulur.

Tanımlar

Madde 2) Bu tüzükte adı geçen;

Dernek: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği’ni,

Dernek üyesi: Derneğe kayıtlı üyeleri

Üniversitesi Kütüphanesi: Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) internet sayfasında belirtilen devlet ve vakıf üniversitelerindeki bilgi merkezi, kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlıkları ile Kütüphane Müdürlüklerini ifade eder.

Derneğin Hedef ve Amaçları

Madde 3) Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin; işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmelerine aracılık ederek daha az maliyete daha çok bilgi kaynağı temin etmelerini sağlamak ve böylece zengin kaynaklarla nitelikli bilgi hizmeti sunmalarına katkıda bulunmak, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ortak erişim için modeller geliştirmek ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak, kaynak paylaşımı için ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesini sağlamak ve erişime açılması için ortak ara yüz geliştirmek, bilgi teknolojisi alanındaki yeniliklerin bilgi hizmetlerine yansıtılması için gerekli yönlendirme ve rehberlik hizmetini vermek, diğer kütüphanelere danışmanlık yapmak ve çalışmalarını desteklemek.

Çalışma Alanları ve İlkeleri

Madde 4) Aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürütülür:

1) Üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda politikalar geliştirilerek abone olunacak veya satın alınacak elektronik kaynakların seçimi ve bu kaynakların sağlanması için aracılık, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.

2) Üniversite kütüphane ve bilgi merkezlerinde personel hareketliliği programları düzenlemek.

3) Mesleki eğitim programları düzenlemek ve katılımcılara “Eğitim Sertifikası” vermek.

4) Telif hakları, lisans anlaşmaları ve dünyadaki kütüphanecilik alanındaki diğer konsorsiyum çalışmaları konusunda yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşlara üye olmak.

5) Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

6) Bilgi hizmetleri alanındaki deneyim ve kurumsal kaynakların işlendiği veritabanlarının paylaşılması için ulusal bir ağ oluşturmak.

7) Konferanslar, seminerler, toplantılar, çalıştaylar, paneller düzenlemek, bu organizasyonlar için sponsorluk, bağış vb. desteği almak, ulusal ya da uluslararası konferans ya da toplantılara katılmak.

8) Kütüphaneler arası belge ve ödünç bilgi kaynağı sağlama sistemi ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.

9) Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri ile kütüphane çalışanlarına burs, eğitim desteği, ulusal ve uluslararası toplantılara katılım desteği vermek.

10) Bilgi hizmeti alanındaki bireysel ve kurumsal yenilik çalışmalarına, bilimsel ve sosyal etkinliklere sponsor olmak.

11) Üniversite kütüphanelerinin her türlü bilgi hizmeti faaliyetini desteklemek üzere yazılım geliştirmek, geliştirilen yazılımların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, bu yazılımlar ile ihtiyaç duyulan internet sayfaları için barındırma (hosting) hizmeti vermek.

12) Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunabilecek yayınlar yapmak.

13) Üçüncü maddede belirtilen hedef ve amaçlara uygun nitelikteki Genel Kurul’un vereceği yetki ile Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirmeyi uygun bulduğu diğer çalışmaları yürütmek.

Üyelik

Madde 5) Üniversite kütüphanesi ve Üniversite bilgi merkezlerinde aktif olarak yöneticilik görevinde bulunan daire başkanları, müdürler ve direktörler Yönetim Kurulunun onayı ile derneğe üye olurlar.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6) Üyeler, üniversite kütüphanesi ve Üniversite bilgi merkezlerindeki aktif yöneticilik görevlerinin son bulması halinde, durumlarını bir ay içinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek durumundadır. Bildirim yapmayan ve üyelik koşullarını kaybeden üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

3) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır ve ANKOS Derneği üyelerinden oluşur.

Genel kurul;

1) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

3) Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantıya Çağrı Yöntemi

Madde 10) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yöntemi

Madde 11) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan temsilci sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan temsilcilerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek temsilcilerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Bir başkan, iki başkan vekili, iki katip ve oyları toplama ve tasnif için üç kişi seçilir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan temsilcilerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan temsilcilerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her temsilcinin bir oy hakkı vardır ve oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının temsilciler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan temsilcilerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan temsilcilerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul Kararlarının ve Seçim Sonuçlarının İlanı ve Bildirimi

Madde 13) Dernek organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yer ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâh adresleri, en geç 30 gün içerisinde, en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1) Dernek organlarının seçilmesi.

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

6) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.

7) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

8) Derneğin vakıf kurması.

9) Derneğin feshedilmesi.

10) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

11) Yıllık aidat miktarının belirlenmesi.

12) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15) Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca 2 yıl süre ile seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yapar.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz olarak üst üste iki Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği otomatik olarak düşer. Mazereti nedeniyle katılamayan üye ise, mazeretini Dernek Başkanlığına bildirir. Üyenin görevine devam edip edemeyeceğine Yönetim Kurulu karar verir. Üyelik şartlarını kaybetmiş kişinin Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Çağrılan yedek üye Kurulun kalan görev süresi boyunca görevli olur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16) Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönergeleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

5) Gerek duyulan yerleşim merkezlerinde temsilcilik açılmasını sağlamak.

6) Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

7) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

8) Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

9) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

10) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 17) Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca 2 yıl süre ile seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Çağrılan üye Kurulun kalan süresince görevli olur.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18) Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Gelir Kaynakları

Madde 20) Derneğin başlıca gelir kaynaklarını şunlar oluşturur:

a) Aidatlar;

i) Giriş Aidatı: Giriş aidatı 50 TL’dir ve bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında alınır, miktarı her Genel Kurulda belirlenir.

ii) Üye aidatları: Yıllık 30 TL’dir. Yıllık üye aidatı bedeli her Genel Kurulda tespit edilir.

b) ANKOS yayınlarının satışından sağlanan gelirler.

c) Düzenlenecek piyango, balo, yemek, eğlence, temsil, konferans, sergi, kitap fuarı vb. toplumsal çalışmalardan elde edilecek gelirler.

ç) Yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar.

d) Yardım Toplama Kanunu’na göre toplanan yardımlar.

e) Proje gelirleri.

f) Bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal edecek tescili yapılan malların geliri.

g) Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.

ğ) Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden alınacak gelirler.

Tutulacak Defterler

Madde 21) Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak giren kişilerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Tüzük Değişikliği:

Madde 22) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 23) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 24) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tüzükte Bulunmayan Hususlar

Madde 25) Bu Tüzük’te belirtilmemiş hususlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Yardım Toplama Kanunu’nun ilgili hükümleri ile derneklere ilişkin yürürlükteki diğer mevzuat geçerlidir.

Geçici Madde 1) İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı ve Soyadı Görev Ünvanı
1 Ertuğrul ÇİMEN Başkan
2 Sami ÇUKADAR Üye
3 Cevat GÜVEN Üye
4 İsmail ÇETİNKAYA Üye
5 İlkay HOLT Sayman
6 Fatma Tuba Akbaytürk ÇANAK Yazman
7 Nevzat SABAN Üye
Madde 26) Bu tüzük 26 (Yirmialtı) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Kurucu Üyeler

Adı Soyadı Kurumu İmzası
1 Ertuğrul ÇİMEN Kadir Has Üniversitesi
2 Sami ÇUKADAR İstanbul Bilgi Üniversitesi
3 Cevat GÜVEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi
4 İsmail ÇETİNKAYA Yüzüncü Yıl Üniversitesi
5 İlkay HOLT Özyeğin Üniversitesi
6 Fatma Tuba Akbaytürk ÇANAK Koç Üniversitesi
7 Nevzat SABAN Akdeniz Üniversitesi
8 Ayhan TUĞLU Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
9 Sönmez ÇELİK Doğuş Üniversitesi
10 Mehmet Fatih KUMSEL Çankaya Üniversitesi
11 Gültekin GÜRDAL İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü